Privacy
Verzameling en Registratie van persoonsgegevens
In principe kan u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. Bezoekers van deze site kunnen zich dan ook via deze site registreren.
De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, emailadres, telefoon, enz.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in ons klantenbestand. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.
Indien u zich als bezoeker registreert op onze website, garandeert u ons dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de site geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen (studies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m onze producten en diensten, en andere). De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via e-mail naar info@onschuldigehand.be 
Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.
Wij bewaren in onze databanken informatie die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals de online opzoeking van logopedisten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.

Doorgeven van gegevens aan derden
Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan worden uitgeoefend via e-mail naar info@onschuldigehand.be  Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres en privéadres.


Wij zijn in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan deze website ook links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder onze verantwoordelijkheid, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens
De gebruiker kan op éénvoudig verzoek toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd door de gebruiker zelf.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Cookies
Bij internetbezoek op onze website worden mogelijk cookies op de computer van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen ; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers mogelijk in andere landen dan België. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de beheerders van onschuldigehand.be
Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de beheerders van onschuldigehand.be hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating hebben verleend.
Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar onze site al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan de beheerders van onschuldigehand.be
Pagina's en links die niet door ons beheerd worden kunnen vrij linken naar de pagina's van onze site. De links vemelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site en dus zonder dat de pagina's in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van onze logo's dient vooraf toestemming gevraagd te worden.

Interactiviteit
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de chatboxen, fora en/of weblogs die via onze website draaien. Chatten en berichten posten gebeurt steeds op eigen risico. De sessies van de chatboxen en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.
Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren.
Wij behouden ons autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is onze autonome bevoegdheid en deze beslissing dient niet verantwoord te worden.
Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden :
Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan
laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
Hacken of poging tot hacken van onze site is absoluut verboden en wordt bestraft.
Openbare zedenschennis, het publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten zijn absoluut verboden en worden bestraft.
Indien een bezoeker van onze website van mening is dat bepaalde informatie op deze site een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via de hierboven verstrekte contactinformatie. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden
Ieder gebruik van de website is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. We behouden ons als beheerder het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de website en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid
Wij streven naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie van de website garanderen voor welk gebruik dan ook en kunnen hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc...
De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto's berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

Links naar andere sites
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de bezoeker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de website of bij gebruik van software verspreid via onze website. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de website
Wij stellen alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kunnen niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van door ons gemaakt.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.